Ναυλοσύμφωνο

Posted By : Nick Sirigos/ 299

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 •    Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έκδοσης Δελτίου Κίνησης των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, προκειμένου να παραληφθούν με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και ποια η ισχύς αυτών;

1. Όταν το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής έχει μήκος πάνω από 7 μέτρα, φέρει σημαία τρίτης χώρας και το πρόσωπο που το φέρνει για να το χρησιμοποιήσει στη χώρα μας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με Δελτίο Κίνησης ισχύος έξι μηνών. Η εξάμηνη κυκλοφορία των πλοίων μπορεί να είναι συνεχής ή διακεκομμένη ανά δωδεκάμηνο, και με τη λήξη της το πλοίο πρέπει να επανεξάγεται ή να ελλιμενίζεται για διαχείμαση, καταθέτοντας στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή το Δελτίο Κίνησης.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται χωρίς χρονικό περιορισμό και κάθε φορά για έξι μήνες κατ? έτος, για να καλύπτει την παραμονή του πλοίου στη χώρα μας, είτε την εξακολούθηση της χρήσης του για ταξίδια αναψυχής από το πρόσωπο που το έφερε αρχικά ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον και αυτό έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα.

Στο πλοίο πρέπει πάντα να επιβαίνει ο κάτοχος ? χρήστης αυτού, γεγονός που ελέγχεται κάθε φορά, κατά τον απόπλου ή τον κατάπλου, από την Τελωνειακή ή την Λιμενική Αρχή.

2. Όταν το πρόσωπο που φέρνει το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης αυτού, έχει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ελλάδα, επειδή δεν συντρέχουν στην περίπτωσή του οι προϋποθέσεις της προσωρινής εισαγωγής, εφοδιάζεται με Δελτίο Κίνησης, ισχύος, κατ? ανώτατο όριο, ενός μηνός, για τη, μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, διακίνηση του πλοίου και επανεξαγωγή. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται σε καμία περίπτωση, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. κακοκαιρία, ατύχημα, ασθένεια πλοιάρχου/ κυβερνήτη), αρκεί το γεγονός αυτό να βεβαιώνεται επίσημα από Δημόσια Αρχή (π.χ. Λιμενική Υπηρεσία σε περίπτωση κακοκαιρίας και απαγόρευσης απόπλου, από Δημόσιο Νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας και νοσηλείας του πλοιάρχου/κυβερνήτη).

Ομοίως, η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται σε καμία περίπτωση, ακόμα και όταν αλλάζει, πριν ή μετά τη λήξη της, ο κάτοχος- χρήστης, ιδιαίτερα όταν πλοιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία).

Σε περίπτωση που το πρόσωπο που φέρνει το πλοίο στη χώρα μας, επιθυμεί να παραμείνει το πλοίο στα ελληνικά χωρικά ύδατα για μεγαλύτερο του ενός μηνός διάστημα, πρέπει να προβεί στον εκτελωνισμό του πλοίου και να καταβάλει τους αναλογούντες σ? αυτό δασμούς και φόρους .

Μετά τον εκτελωνισμό, και εφόσον το πλοίο εξακολουθεί να φέρει σημαία τρίτης χώρας, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφοδιάζεται με Δελτίο Κίνησης αορίστου ισχύος.

Το Δελτίο Κίνησης, χορηγείται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία τρίτης (μη κοινοτικής) χώρας, που έχουν ολικό μήκος πάνω από 7 μέτρα, διαθέτουν ή όχι χώρους ενδιαίτησης, έχουν τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή τους, να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή περιήγησης, εφόσον δεν χαρακτηρίζονται επαγγελματικά, και υπάγονται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ή στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που δεν υπάγονται στο καθεστώς αυτό, επειδή οι κάτοχοι ? χρήστες έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε κράτος ? μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη χώρα μας, αλλά επιθυμούν να πραγματοποιούν ταξίδια αναψυχής στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, διατηρώντας παράλληλα σημαία και νηολόγιο τρίτης χώρας .

 Τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με ολικό μήκος κάτω από 7 μέτρα, που υπάγονται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, εφοδιάζονται με δελτίο προσωρινής εισαγωγής (ΔΕΠΕ), όπως τα λοιπά μεταφορικά μέσα που τίθενται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής (ΙΧΕ αυτοκίνητα ,μοτοσικλέτες κλπ ) και όχι με δελτίo κίνησης.

 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ – ΛΟΙΠΑ ΠΛΟΙΑ – ΑΤΕΛΕΙΕΣ/ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ

 •  Ποιες είναι οι κατηγορίες των πλοίων που δικαιούνται ατελώς καύσιμα;

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα πετρελαιοειδή προϊόντα που προορίζονται για τον εφοδιασμό των παρακάτω κατηγοριών πλοίων:

α) Τα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία πλοία χωρητικότητας 10 τουλάχιστον κόρων, τα εκτελούντα πλόες εξωτερικού.

β) Τα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία πλοία χωρητικότητας 10 τουλάχιστον κόρων, τα εκτελούντα μικτούς πλόες.

γ) Τα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία πλοία χωρητικότητας 10 τουλάχιστον κόρων, τα εκτελούντα πλόες εσωτερικού. Στην κατηγορία αυτή έχουν ενταχθεί και τα παρακάτω:

 1. Ρυμουλκά- Ναυαγοσωστικά άνω των 10 κόρων
 2. Λάντζες άνω των 10 κόρων
 3. Βυθοκόροι άνω των 10 κόρων

 δ) Τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία αναψυχής.

ε) Τα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία πλοία εκτελούντα επιστημονικές έρευνες ή εργασίες εκμετάλλευσης θαλάσσιου υπόγειου πλούτου.

στ) Τα αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη ανεξάρτητης χωρητικότητας.

ζ) Άλλα πλοία, πλωτά μέσα και εν γένει ναυπηγήματα άνω των 5 κόρων που εκτελούν θαλάσσιες επί κέρδη εργασίες εκτός λιμένα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και :

 1. Ρυμουλκά 5 έως 10 κόρων
 2. Πλωτοί γερανοί
 3. Σλέπια και δεξαμενόπλοια
 4. Ελληνικά επιβατηγά ( κρουαζιερόπλοια άνω των 5 κόρων)
 •  Ποια είναι η διαδικασία ατελούς εφοδιασμού αλιευτικών με υποκείμενα καύσιμα;

Τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στις ελληνικές θάλασσες εφοδιάζονται ατελώς με καύσιμα και λιπαντικά με ποσότητες που καλύπτουν τις ανάγκες τους για ένα τρίμηνο και οι οποίες προσδιορίζονται ανάλογα με την κατηγορία του σκάφους και την ιπποδύναμη της μηχανής. Σε κάθε περίπτωση ατελούς εφοδιασμού θα ελέγχεται το βιβλίο ατέλειας και το ημερολόγιο γέφυρας του σκάφους τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή και να βρίσκονται επάνω στο σκάφος

 •  Ποια είναι η διαδικασία ατελούς εφοδιασμού πλοίων με ελεύθερα καύσιμα;

Ο εφοδιασμός των πλοίων με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αφορολόγητα (υποκείμενα) καύσιμα. Στα πλοία άνω των 500 κόρων δεν επιτρέπεται ο εφοδιασμός με ελεύθερα καύσιμα.

 •     Πώς εκδίδεται ένα βιβλίο ατελειών;

Το Βιβλίο Ατελειών χορηγείται και θεωρείται από την Τελωνειακή Αρχή, στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του ο ενδιαφερόμενος, με την υποβολή σχετικής αίτησης και γραμματίου είσπραξης Δημόσιου Ταμείου για την καταβολή του ισότιμου της αξίας του.

Η γενική διαχείριση των Βιβλίων Ατελειών ανήκει στο Α’ Τελωνείο Πειραια .

 • Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. σε περίπτωση εφοδιασμού με ελεύθερα (φορολογημένα) καύσιμα των δικαιούχων ατέλειας αλιευτικών & λοιπών σκαφών;

α) Αίτηση με επισυναπτόμενο το «μηνιαίο δελτίο παραλαβής καυσίμων από πλωτά μέσα από ελεύθερα αποθέματα με επιστροφή του ΕΦΚ» και

β) Μοναδικό αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των καυσίμων μαζί με το σχετικό Δελτίο Αποστολής από το οποίο θα αποδεικνύεται η καταβολή του ΕΦΚ

 •  Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. σε περίπτωση εφοδιασμού με ελεύθερα (φορολογημένα) καύσιμα των δικαιούχων ατέλειας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής;

α) Αίτηση με επισυναπτόμενο το «μηνιαίο δελτίο παραλαβής καυσίμων από πλωτά μέσα από ελεύθερα αποθέματα με επιστροφή του ΕΦΚ»

β) Μοναδικό αντίγραφο του τιμολογίου με το δελτίο αποστολής που εκδόθηκε για την αγορά των καυσίμων στο οποίο θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πλοιοκτήτη και του τελωνειακού παραστατικού τελωνισμού αυτών, από το οποίο θα αποδεικνύεται η καταβολή του ΕΦΚ

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει, ότι οι ποσότητες των καυσίμων για τις οποίες ζητείται η επιστροφή του ΕΦΚ χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του σκάφους

δ) Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσύμφωνου θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή

ε) Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

στ)Κατάσταση επιβατών, θεωρημένη από τη Λιμενική Αρχή.

Εφοδιασμός με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου γίνεται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν καθίσταται πάντοτε δυνατή η παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου.

 •  Ποια διαδικασία ακολουθείται για τον ατελή εφοδιασμό αλιευτικών, τουριστικών πλοίων αναψυχής κ.λ.π. με υποκείμενα καύσιμα;

Για τον ατελή εφοδιασμό αλιευτικών, τουριστικών πλοίων αναψυχής κ.λ.π. με υποκείμενα καύσιμα απαιτείται η κατάθεση Τελωνειακού παραστατικού στο αρμόδιο Τελωνείο.

 •   Ποια διαδικασία ακολουθείται για τον ατελή εφοδιασμό πλοίων με ελεύθερα καύσιμα;

Για τον ατελή εφοδιασμό και την εκ των υστέρων επιστροφή του ΕΦΚ απαιτείται η έκδοση και κατάθεση των σχετικών φορολογικών στοιχείων (Δ.Α., Δ.Α. ? Τ.), τα οποία κατά την υποβολή τους συνοδεύονται από τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

 •  Ποια είναι η διαδικασία ατελούς εφοδιασμού επαγγελματικών τουριστικών πλοίων αναψυχής με υποκείμενα καύσιμα;

Κατά τον εφοδιασμό των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων αναψυχής, πρέπει να προσκομίζεται άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ναυλοσύμφωνο και κατάσταση επιβατών, θεωρημένα από την αρμόδια λιμενική αρχή.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) “Πλοίο αναψυχής: Κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, το οποίο, είτε διαθέτει είτε όχι χώρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή του, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης.
β) “Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής”: Το πλοίο αναψυχής, που έχει μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης, πέραν αυτών του πληρώματος, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση.
γ) “Ιστιοφόρο επαγγελματικά πλοίο αναψυχής” Το επαγγελματικά πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, φέρει βοηθητικό κινητήρα πρόωσης και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν.
δ) “Μηχανοκίνητο επαγγελματικά πλοίο αναψυχής”: Το επαγγελματικά πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοΐα, και βοηθητικά μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας.
ε) “Ιδιωτικά πλοίο αναψυχής”: Το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
στ) “Πλοίαρχος”: Το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.
ζ) “Κυβερνήτης”: αα) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή ο επιβάτης, που διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το οποίο μπορεί να εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σύμφωνα με το νόμο αυτόν. ββ) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία. Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο.
η) “Πλήρωμα”: Το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν με σύμβαση ναυτολόγησης σε πλοίο αναψυχής, εκτός του πλοιάρχου.
θ) “Επιβάτης”: Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής είτε επαγγελματικά είτε ιδιωτικό, εκτός του πλοιάρχου και του πληρώματος ή του κυβερνήτη και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους.
ι) “Επιβαίνοντες”: Ο πλοίαρχος και το πλήρωμα ή ο κυβερνήτης, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής.
ια)”Χώροι ενδιαίτησης”: Οι κλειστοί χώροι διαμονής. σίτισης και υγιεινής του πλοίου.
ιβ) “Λιμένας αφετηρίας”: Ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο αποπλέει το Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με τους επιβαίνοντες και πραγματοποιείται η έναρξη του ταξιδιού για αναψυχή ή και περιήγηση.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια χαρακτηρισμού επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ως ιστιοφόρου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στην κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου και στα κριτήρία με τα οποία θεωρείται ο κινητήρας ως βοηθητικός.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

– Άδεια επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
1. α) Με άδεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση που καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ. Ε. Ν.) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής. μπορεί να χαρακτηριστεί ένα πλοίο αναψυχής Επαγγελματικό. Η άδεια ισχύει για αόριστο χρόνο, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου αυτού.
β) Με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου αναψυχής. από το οποίο προκύπτει η οριστική νηολόγησή του σε ελληνικό νηολόγιο ή σε νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 6 περίπτωση δ΄ του άρθρου 10.
ββ) Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ασφαλείας, που είναι σε ισχύ και αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, από το οποίο να προκύπτει ότι το πλοίο αναψυχής είναι κατάλληλο για να χαρακτηριστεί Επαγγελματικό κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.
γγ) Θεωρημένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, που εκδίδεται από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
δδ) Απόδειξη είσπραξης παράβολου ή έντυπο παράβολου.
εε) Βεβαίωση από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) περί εγγραφής σε αυτό και μη ύπαρξης οφειλών.
2. Η άδεια υπόκειται σε τακτική θεώρηση, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν, ανά τριετία και ειδικότερα το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών: αα) από την έκδοση ή ββ) την προηγούμενη θεώρηση ή γγ) τη λήξη της κατ’ εξαίρεση θεώρησης που τυχόν έχει χορηγηθεί και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι που καθορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3.
Για τη θεώρηση προσκομίζονται: α) απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παράβολο, β) επικυρωμένο αντίγραφο του “Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής”, γ) βεβαίωση από το Ν.Ε.Ε. ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς αυτό, δ) βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος της οικείας τράπεζας, αν κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας, το πλοίο είχε εκναυλωθεί σε αλλοδαπούς, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου αυτού και ε) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου.
3. α) Η άδεια μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να θεωρηθεί για ένα (1) μόνο έτος, αν δεν πραγματοποιήθηκε το προβλεπόμενο κατώτατο όριο ημερών ναύλωσης και με σκοπό τη συμπλήρωση αυτού, αν η μη πραγματοποίηση του ορίου οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε μεγάλης έκτασης μετασκευές ή επισκευές, που έχουν έγκαιρα και γραπτά αναφερθεί στην πλησιέστερη λιμενική αρχή. Για την κατ’ εξαίρεση θεώρηση πρέπει να Κατατεθεί από τον δικαιούχο αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την έκδοση ή την προηγούμενη θεώρηση της άδειας. Με την αίτηση υποβάλλοντα και στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα πιο πάνω περιστατικά και η απόδειξη είσπραξης παράβολου ή έντυπο παράβολου.
β) Εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης δεν μπορεί να γίνει για δεύτερη συνεχή φορά, αν δεν έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον μία τακτική ή εκπρόθεσμη θεώρηση.
4. Αν δεν θεωρηθεί η άδεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η εκπρόθεσμη και για μία τριετία θεώρησή της, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., εφόσον ζητηθεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία συμπλήρωσης των τριών (3) ετών από την έκδοση της άδειας ή την προηγούμενη θεώρηση αυτής ή από τη λήξη της κατ’ εξαίρεση θεώρησης, κατά περίπτωση, και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι που καθορίζονται στις παραγράφους και του άρθρου 3. Η εκπρόθεσμη αυτή θεώρηση ισχύει αναδρομικώς από την ημερομηνία συμπλήρωσης των τριών (3) ετών από την έκδοση της άδειας ή την προηγούμενη θεώρηση αυτής ή τη λήξη της κατ’ εξαίρεση θεώρησης που τυχόν έχει χορηγηθεί, κατά περίπτωση. Για τη θεώρηση αυτήν προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της παραγράψου 2 του άρθρου αυτού.
5. α) Η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) Μετά από αίτηση του δικαιούχου.
ββ) Αν διαγραφεί το πλοίο από το νηολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο.
γγ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12.
β) Για την παύση της ισχύος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στην οποία εκτός του λόγου της παύσης της ισχύος ορίζεται και η ημερομηνία έναρξης της παύσης αυτής.
6. α) Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός ή μεταβληθούν τα στοιχεία του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στην άδεια, η μεταβολή σημειώνεται στην άδεια. Για τη σημείωση της μεταβολής αυτής κατατίθεται από τον δικαιούχο σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή, στην οποία επισυνάπτονται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ του άρθρου αυτού. Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ υποπεριπτώσεις γγ’ και εε του άρθρου αυτού.
β) Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, ο νέος πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγουμένου, που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορούν τη συμπλήρωση του ορίου ημερών ναύλωσης, που προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού.
γ) Αν χαθεί η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, γεγονός που βεβαιώνεται με την υποβολή, από τον δικαιούχο, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, χορηγείται αντίγραφο της άδειας, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη “Αντίγραφο λόγω απώλειας”.
7. Η άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει εφόσον μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες δεν θεωρηθεί ή δεν ζητηθεί η καταχώριση αλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 6 του άρθρου αυτού. Για την αυτοδίκαιη παύση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν..
8. Επιτρέπεται η έκδοση νέας άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, εφόσον για το πλοίο αυτό έπαυσε η ισχύς της άδειάς του σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 περίπτωση α’ υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ και 7 του άρθρου αυτού. Για την έκδοση της νέας άδειας απαιτείται να:
α) Κατατεθεί από τον δικαιούχο αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν., στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περίπτωση β’ του άρθρου αυτού.
β) Έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία που έπαυσε η ισχύς της. Η παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος δεν απαιτείται, εφόσον η κυριότητα του πλοίου έχει περιέλθει στον δικαιούχο με κατακύρωση σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό και
γ) Υποβάλλεται πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
9. Οι δικαιούχοι που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορούν να ενεργούν και με αντιπρόσωπο, στον οποίο έχουν χορηγήσει ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητα. Αντίγραφο του πληρεξουσίου κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτήν και μπορούν να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

– Ναύλωση

1. α) Η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, από πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
β) Το δικαίωμα εκτέλεσης των ταξιδιών που αναφέρονται στην περίπτωση α’ και διενεργούνται μεταξύ ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής, χωρίς προσεγγίσεις σε νησιά, επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής που αναφέρονται στην παράγραφο 6 περίπτωση δ’ του άρθρου 10 του νόμου αυτού, υπό τον όρο άτι τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελούν ενδομεταφορές στα κράτη που μνημονεύονται στο ίδιο ως ανωτέρω άρθρο και έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Τα παραπάνω πλοία, εφόσον έχουν χωρητικότητα άνω των εξακοσίων πενήντα (650) γκρος τοναζ (Gross Tonnage GT), μπορούν να προσεγγίζουν και σε ελληνικούς νησιωτικούς λιμένες.
2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα ( 12) ωρών και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή ή και περιήγηση. Ολική ή μερική ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.
3. α) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισμό τους επαγγελματικά πλοία αναψυχής.
β) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης οι ναυλομεσίτες και οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού. Η άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσύμφωνου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ναυλομεσίτη επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων και κάθε λεπτομέρεια.
5. Επιβίβαση στο Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων, πέραν αυτών που αναγράφονται στη θεωρημένη, από τη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση επιβαινόντων δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η επιβίβαση αυτή προβλέπεται ρητά από το ναυλοσύμφωνο.
6. Εφόσον η εκναύλωση γίνεται σε αλλοδαπούς, το συνάλλαγμα που εισπράττεται διατίθεται από τον εκναυλωτή σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
7. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, ανά τριετία, όριο ημερών, ναύλωσης, το οποίο ειδικότερα ορίζεται:
αα) Σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Το όριο αυτό συμπληρώνεται από ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται μέσα στην ελληνική επικράτεια. Ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται έξω από την ελληνική επικράτεια υπολογίζονται στη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου, αν το σύνολο των ημερών ναύλωσης αφορά το ίδιο το ναυλοσύμφωνο και η επιβίβαση και οριστική αποβίβαση των επιβατών πραγματοποιήθηκαν μέσα στην ελληνική επικράτεια. Η συμπλήρωση του ορίου αποδεικνύεται από το Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής”.
ββ) Σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες, όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα. Το όριο αυτό συμπληρώνεται από ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από την ελληνική επικράτεια. Για τις ημέρες ναύλωσης μέσα στην ελληνική επικράτεια. Για τις ημέρες ναύλωσης μέσα στην ελληνική επικράτεια, η συμπλήρωση ορίου αποδεικνύεται από το “Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής”. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης των ημερών εκναύλωσης που πραγματοποιούνται έξω από την ελληνική επικράτεια και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
β) Το έλλειμμα από τις ημέρες που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ συμπληρώνεται από πλεόνασμα τις προηγούμενης τριετίας.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε. μπορεί:
αα) Να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια ημερών ναύλωσης στις περιπτώσεις α΄ της παραγράφου αυτής.
ββ) Να ορίζεται κατώτατο ημερήσιο όριο ναύλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανάλογα με την κατηγορία, τη χωρητικότητα, το μήκος ή τη μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες του πλοίου.

– Ναυλοσύμφωνο

1. Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μόνο για αναψυχή ή και περιήγηση. Η σύμβαση αποδεικνύεται εγγράφως με την κατάρτιση ναυλοσύμφωνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται υπόδειγμα του ναυλοσύμφωνου, ο τρόπος θεώρησής του, οι βασικοί του όροι καθώς και κάθε λεπτομέρεια.
2. α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, όταν είναι ναυλωμένο, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσύμφωνου πριν από τον απόπλου του από το λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο αυτό θεωρείται από τη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες αρχές. Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου αυτού κατατίθεται από τον εκναυλωτή, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3, με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ.. Η κατάθεση αυτή γίνεται και από τον ναυλωτή, εάν υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης.
β) Τα ναυλοσύμφωνα φυλάσσονται, με μέριμνα και ευθύνη του εκναυλωτή, επί μία πενταετία από την ημερομηνία θεώρησής τους.
γ) Το επαγγελματικά πλοίο αναψυχής μπορεί, με ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, να αποπλεύσει χωρίς επιβάτες, αν απαιτείται να πλεύσει προς άλλο λιμένα για την παραλαβή επιβατών ή αν επιστρέψει στο λιμένα του μόνιμου ελλιμενισμού του, μετά την οριστική αποβίβαση των επιβατών. Η ειδική αυτή άδεια αναφέρει τους λιμένες προσέγγισης. Παρέκκλιση είναι δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή εκτέλεσης ναυλοσύμφωνου που έχει συναφθεί εκτάκτως, για τους οποίους πρέπει να ενημερωθεί η αρχή που χορήγησε την άδεια.
δ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης γ’ εφαρμόζονται και για το επαγγελματικά πλοίο αναψυχής, που έχει υποστεί βλάβη και κρίνεται αναγκαίο, από την αρμόδια λιμενική αρχή, να μεταβεί σε άλλο λιμένα για επισκευή. Στην περίπτωση αυτήν η ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής αναφέρει και το είδος της βλάβης.
3. Ως λιμένας αφετηρίας και ελέγχου της σύμβασης ολικής ναύλωσης, στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται έναρξη του ταξιδιού στην αλλοδαπή, θεωρείται ο πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής.
4. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων, αντίγραφο της οποίας, θεωρημένο από την ίδια αρχή, πρέπει να φέρει μαζί με τα λοιπά έγγραφα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρμόδια λιμενική αρχή.
5. α) Με άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής, η οποία χορηγείται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι πέντε (5) ταξιδιών κατ’ έτος χωρίς το Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής να τελεί υπό ναύλωση. Τα ταξίδια αυτά δεν μπορούν να διαρκούν συνολικά περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, εκ των οποίων μόνο δεκαπέντε (15) ημέρες μπορούν να πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου μέχρι 31 ης Οκτωβρίου. Δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ορίου των τριάντα (30) ημερών τα ταξίδια που γίνονται:
αα) κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 περιπτώσεις γ’ και δ’ του άρθρου αυτού και ββ) για λογαριασμό του Δημοσίου ή φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σκοπό την προβολή του θαλάσσιου τουρισμού.
β) Η εκτέλεση των ταξιδιών που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση α’ αναγράφεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής.
γ) Κατά την εκτέλεση των ταξιδιών αυτής της παραγράφου και της ανωτέρω παραγράφου 2 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου αυτού.
6. Η λιμενική αρχή, σε λιμένα αρμοδιότητας της οποίας είναι ελλιμενισμένο το πλοίο κατά την έκδοση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, χορηγεί το “Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής”. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται το αντίτιμο του εντύπου αυτού, που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της λιμενικής αρχής που το χορηγεί, ο τύπος του, τα στοιχεία που αναγράφονται, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, τα θέματα ελέγχου και θεώρησής του και κάθε λεπτομέρεια.

– Οργανική σύνθεση – Κυβερνήτης

1. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του νόμου αυτού, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών τους.
2. Ιστιοφόρα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους μέχρι δεκαέξι (16) μέτρα ή μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρα μπορούν να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετούν σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα. Στις περιπτώσεις αυτές τη διακυβέρνησή τους αναλαμβάνει κυβερνήτης, o οποίος, αν προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή, θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύμφωνο. Σε κάθε περίπτωση ένας από τους επιβάτες, πέραν του κυβερνήτη, πρέπει να έχει ναυτική εμπειρία, την οποία βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986.
3. α) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος απόδειξης κατοχής τους και κάθε λεπτομέρεια.
β) Προκειμένου περί ιστιοφόρου επαγγελματικού πλοίου αναψυχής της προηγούμενης παραγράφου, ο κυβερνήτης, όταν είναι αλλοδαπός, μπορεί να βεβαιώνει την κατοχή προσόντων κυβερνήτη με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986.
4. Οι κυβερνήτες που δεν είναι επιβάτες οφείλουν να έχουν κοινωνική ασφαλιστική κάλυψη. Για το θέμα αυτά εφαρμόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.

Μητρώο και Αρχείο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

1. Το Υ.Ε.Ν. τηρεί για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής Μητρώο και Αρχείο ατομικών φακέλων τους. Στο Μητρώο καταγράφονται το όνομα και ο αριθμός νηολογίου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, καθώς και το όνομα ή η επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου που αναγράφεται στην άδεια ως δικαιούχος και ο αριθμός του φορολογικού μητρώου του. Στον ατομικό φάκελο κάθε πλοίου φυλάσσονται τα δικαιολογητικά που είναι σχετικά με την άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, αντίγραφο αυτής και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το πλοίο, σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται τα θέματα τήρησης του Μητρώου και του Αρχείου, πρόσθετων στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο, χρόνου τήρησης των ατομικών φακέλων μετά την παύση της ισχύος της άδειας και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

– Παράβολα

1. Για την έκδοση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, καθώς και για την έκδοση νέας άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.
2. Για την τακτική θεώρηση της άδειας για μία τριετία καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.
3. Ειδικά για την κατ’ εξαίρεση θεώρηση της άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 2, καθώς και για την εκπρόθεσμη θεώρηση αυτής, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.
4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το κλάσμα μέτρου στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.
– Ειδικές ρυθμίσεις

1. α) Η μετακίνηση και κυκλοφορία επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον αν αυτά είναι ασφαλισμένα τουλάχιστον για:
αα) Αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.
ββ) Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές.
γγ) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος των ασφαλιστικών ποσών της προηγούμενης περίπτωσης, να καθορίζονται ασφαλιστικά ποσά αναλόγως της μεταφορικής ικανότητας του πλοίου και να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία λόγω αργίας ή παροπλισμού δεν διαθέτουν ναυτολόγιο σε ισχύ, μπορούν να μετακινούνται προς ναυπηγεία, καρνάγια, επισκευαστήρια ή να πραγματοποιούν μικρής διάρκειας δοκιμαστικά ταξίδια ή μεθορμίσεις με άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας κατά τόπο λιμενικής αρχής, με την οποία καθορίζεται και η σύνθεση του προσωπικού τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μισά της κανονικής σύνθεσης κατά ειδικότητα. Το προσωπικά αυτό πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρεία.
3. Οι πλοιοκτήτες τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων υπό ελληνική σημαία, που υπάγονταν στις διατάξεις του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256 Α΄), καθώς και οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόμου, έχουν την υποχρέωση, όταν τα πλοία αυτά διαγράφονται από τα ελληνικά νηολόγια λόγω αλλαγής σημαίας, να καταβάλλουν το συνάλλαγμα που αντιστοιχεί προς την αξία των πλοίων ή πλοιαρίων κατά το χρόνο της διαγραφής, εφόσον αυτό χορηγήθηκε κατά την εισαγωγή τους. Η αξία αυτή καθορίζεται από ειδική τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και έναν εκπρόσωπο του Ν.Ε.Ε.. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται ανά διετία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της επιτροπής αυτής.
4. Επιτρέπεται η απόκτηση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, προκειμένου περί πλοίου για το οποίο έχει συναφθεί χρηματοδοτική μίσθωση. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι που διέπουν τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη νηολόγηση των πλοίων αυτών και κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, ως και κάθε λεπτομέρεια.
5. Ως προς τα τέλη διέλευσης της Διώρυγας Κορίνθου τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής θεωρούνται επιβατηγά πλοία και υπάγονται στο τιμολογιακό καθεστώς της κατηγορίας αυτής.
 

– ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

– Ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία
1. α) Απαγορεύεται η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία.
β) Απαγορεύεται η διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα και κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτέλεσης στην Ελλάδα ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία.
2. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης κάθε ιδιωτικού πλοίου αναψυχής με ελληνική σημαία οφείλει να καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας και κάθε λιμένα προσέγγισης κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων, απλό αντίγραφο της οποίας πρέπει να φέρει μαζί με τα λοιπά έγγραφα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ως λιμένας αφετηρίας θεωρείται ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο αρχίζει το ταξίδι ή ο πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, όταν το ταξίδι αρχίζει στην αλλοδαπή.
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 εφαρμόζεται και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία, καθώς και για τα σκάφη ή άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής. τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα. σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα.
4. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία τα οποία ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελλάδα, εφοδιάζονται από την αρμόδια λιμενική αρχή με άδεια παραμονής και κυκλοφορίας. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται ο τύπος της άδειας αυτής, τα στοιχεία που αναγράφονται. ο χρόνος ισχύος της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
5. α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.). Το ΔΕ.Κ.Π.Α. χορηγείται από τη λιμενική αρχή του τόπου μόνιμου ελλιμενισμού τους και αν δεν υπάρχει μόνιμος ελλιμενισμός από τη λιμενική αρχή του λιμένα που καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το δελτίο αυτό, με ευθύνη του κυβερνήτη, προσκομίζεται για θεώρηση στη λιμενική αρχή κάθε λιμένα, στον οποίο καταπλέει ή από τον οποίο αποπλέει το πλοίο.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτά, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας. το αντίτιμά του, που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της λιμενική αρχής που το εκδίδει, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
6. Στο άρθρο 11 του ν. 1940/ 1991 (ΦΕΚ 40 Α’) προστίθενται παράγραφοι 3. 4 και 5 ως ακολούθως:
“3. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται ημερομηνία, μετά την παρέλευση της οποίας δεν είναι δυνατή η διακυβέρνηση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής χωρίς την κατοχή της σχετικής άδειας κυβερνήτη.
4. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτών υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβληθεί και προσωρινή στέρηση της άδειας λειτουργίας του σχολείου, διάρκειας μέχρις έξι (6) μηνών.
5. Στους κατόχους άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβάλλεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας λιμενικής αρχής, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται για παραβάσεις των σχετικών με την άδεια υποχρεώσεών τους και προσωρινή στέρηση της άδειας διακυβέρνησης, διάρκειας μέχρις έξι (6) μηνών.”

– Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β’ του άρθρου 3, τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία δεν μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου μεταξύ λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας.
2. α) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία.
β) Η παράγραφος 1 περίπτωση β’ του άρθρου 9 εφαρμόζεται και για τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία. τα οποία είναι μόνιμα ελλιμενισμένα στην Ελλάδα και κυκλοφορούν για ιδιωτικούς λόγους. Ως προς την έννοια του μόνιμου ελλιμενισμού εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 .
3. α) Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β’ του άρθρου 3, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, να επιτραπεί με άδεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
που εκδίδεται κατά περίπτωση, η ολική ναύλωση πλοίου αναψυχής υπό ξένη σημαία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας αυτής.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία.
5. Δεν απαιτείται ο εφοδιασμός με ΔΕ.Κ.Π.Α. των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής με ξένη σημαία. εφόσον γι’ αυτά, σύμφωνα με τις φορολογικές και τελωνειακές διατάξεις, προβλέπεται εφοδιασμός με Δελτίο Κίνησης Θαλαμηγού (TRANSIT LOG ΒΟΟΚ) ή άλλο ανάλογο έγγραφο.
6. α) Στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που φέρουν ξένη σημαία επιβάλλεται ειδική ανταποδοτική εισφορά υπέρ του Δημοσίου. για τρίμηνη διάρκεια παραμονής, έναντι των διευκολύνσεων που τους παρέχονται κατά την παραμονή τους στη χώρα.
β) Η εισφορά αυτή καθορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές για κάθε μέτρο ολικού μήκους του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής και οφείλεται από τη συμπλήρωση του τριμήνου, το οποίο υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου του πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα έως τη συμπλήρωση τρίμηνης παραμονής του στην Ελλάδα και έκτοτε από τη συμπλήρωση κάθε επόμενου τριμήνου. Αν το πλοίο εξέλθει από τη χώμα πριν από τη συμπλήρωση των τριών μηνών αλλά εισέλθει εκ νέου σε αυτήν εντός μηνάς, οφείλεται η εισφορά αυτή με τη συμπλήρωση τριών μηνών, συνυπολογιζομένου του χρονικού διαστήματος που προηγήθηκε της εξόδου του.
γ) Η λιμενική αρχή, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να απαγορεύσει τον απόπλου ιδιωτικού πλοίου αναψυχής μέχρις ότου καταβληθεί η οφειλόμενη εισφορά.
δ) Δεν επιβάλλεται η εισφορά στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που φέρουν σημαία Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), εκτός Ελβετίας, με την προϋπόθεση ότι στο έδαφος του κράτους που τηρούνται τα νηολόγια στα οποία είναι νηολογημένα τα πλοία αυτά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάβε λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

 – Τέλη κυκλοφορίας

1. Για τα ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που δεν ελλιμενίζονται μόνιμα σε ελληνικούς λιμένες, καταβάλλονται, για τις διευκολύνσεις που τους παρέχονται κατά το χρόνο παραμονής τους στη χώρα, τέλη κυκλοφορίας υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας, που προβλέπεται από το άρθρο 37α του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 9 του ν. 2329/ 1995 (ΦΕΚ 172 Α’). Τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές για κάθε μέτρο ολικού μήκους του πλοίου, οφείλονται κάθε φορά που εισέρχεται το πλοίο στη χώρα και προσεγγίζει σε ελληνικούς λιμένες, όρμους ή ακτές, καταβάλλονται στη λιμενική αρχή του πρώτου από τα ανωτέρω σημεία προσέγγισης και ισχύουν για όλους τους λιμένες, όρμους ή ακτές της χώρας. Αν το ιδιωτικά πλοίο αναψυχής μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την προηγούμενη είσοδο και προσέγγισή του επανεισέρχεται και προσεγγίζει σε ελληνικούς λιμένες, όρμους ή ακτές, τα ανωτέρω τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται κάθε φορά σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές για κάθε μέτρο ολικού μήκους του πλοίου.
2. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ως μόνιμος ελλιμενισμός σε ελληνικούς λιμένες νοείται η διαρκής παραμονή του πλοίου στην ελληνική επικράτεια για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους, την οποία δεν διακόπτουν οι προσεγγίσεις του πλοίου σε λιμένες της αλλοδαπής, εφόσον η απουσία του δεν υπερβαίνει τη χρονική περίοδο των τριάντα (30) ημερών συνολικά εντός του, έτους.
3. Η λιμενική αρχή, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να απαγορεύσει τον απόπλου ιδιωτικού πλοίου αναψυχής μέχρις ότου καταβληθούν τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατά περίπτωση, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την παροχή διευκολύνσεων και την κυκλοφορία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που ανήκουν σε διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι εξυπηρετούν κοινωνικούς ή ανθρωπιστικούς σκοπούς, ως και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που δεν ανήκουν αλλά ενεργούν στα πλαίσια προγραμμάτων των οργανισμών αυτών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής, η απόδειξη της καταβολής και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου 1. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης του μόνιμου ελλιμενισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

 – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1 . Η εκναύλωση πλοίων αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και η ανακριβής δήλωση του εισπραττόμενου ναύλου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
2. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές.
3. α) Κατ’ εξαίρεση, η παράβαση των παραγράφων 1 περίπτωση α’ του άρθρου 9 και 1 του άρθρου 10, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Ακόμη, στους παραβάτες των ίδιων διατάξεων επιβάλλεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, πρόστιμο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές.
β) Κατ’ εξαίρεση, η παράβαση των παραγράφων 1 περίπτωση β’ του άρθρου 9 και 2 περίπτωση β’ του άρθρου 10 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Ακόμη στους παραβάτες των ίδιων διατάξεων επιβάλλονται τα πρόστιμα της προηγούμενης περίπτωσης μειωμένα στο μισά.
4. Σε περίπτωση παραβάσεων καθ’ υποτροπή, τα άρια του προστίμου, όπως αυτά καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, διπλασιάζονται. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί παράλληλα να αφαιρέσει, για χρονικά διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, την άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προηγούμενης.
5. Η διαδικασία επιβολής των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων αρχίζει από τη σύνταξη βεβαίωσης της παράβασης από τη λιμενική αρχή που τη διαπίστωσε.
6. Πριν από την επιβολή του προστίμου οι παραβάτες καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους μέσα σε δύο (2) ημέρες από την επίδοση της κλήσης. από την προθεσμία αυτή μπορούν εγγράφως να παραιτηθούν.
7. από τη σύνταξη της παραπάνω βεβαίωσης και μέχρι την πληρωμή του προστίμου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή την απαλλαγή εκείνου κατά του οποίου βεβαιώθηκε η παράβαση, απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου αναψυχής, με εξαίρεση τον απόπλου του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Η απαγόρευση απόπλου αίρεται αν κατατεθεί ισόποση προς το πρόστιμο που επιβλήθηκε εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Ο απόπλους μπορεί επίσης να επιτραπεί, χωρίς την καταβολή του προστίμου ή την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής τράπεζας, αν παρέχεται άλλη επαρκής ασφάλεια και είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτη η άμεση προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης.
8. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση.
9. Με προεδρικά διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, μπορούν να αυξομειώνονται τα όρια των προστίμων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού.
10. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού εξαρτάται ιδίως από τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της, την προσωπικότητα του παραβάτη και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή τον τουρισμό ειδικότερα.

 – ΤΕΛlΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕlΣ

1. α) Οι αποφάσεις αναγνώρισης τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων ως επαγγελματικών, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις του ν. 438/ 1976 και είναι σε ισχύ ή έληξε η ισχύς τους αλλά δεν έχει Ακόμη παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ισχύος τους, αντικαθίστανται, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος αυτού, με άδειες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, χωρίς να ερευνάται η εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 438/1976. Οι άδειες αυτές θεωρούνται νέες άδειες και εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, το παράβολο, όμως, που καταβάλλεται είναι, κατ’ εξαίρεση, αυτό της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Αποφάσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν αντικαθίστανται μέσα στην προθεσμία αυτή παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης α΄.
2. Οι κάτοχοι άδειας ναυτικού πράκτορα, που σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 438/ 1976 δικαιούνταν να εκναυλώνουν τουριστικά πλοία και πλοιάρια που είχαν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά, διατηρούν το δικαίωμα αυτά για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
3. Οι τελωνειακές διατάξεις, οι σχετικές με φορολογικές απαλλαγές και επιστροφές φόρων, που έχουν θεσπιστεί για τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του ν. 438/1976, εφαρμόζονται αναλόγως για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του παρόντος νόμου. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Ιστιοφόρα ειδικής κατασκευής ολικού μήκους μέχρι 17 μέτρα, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 438/1976 κατά το χρόνο κατάθεσης του νόμου αυτού ως σχεδίου στη Βουλή, υπάγονται κατ’ εξαίρεση στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, εφόσον η απόφαση αναγνώρισής τους ως τουριστικών αντικατασταθεί με άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των άρθρων 15 έως και 20, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση αυτή. Επί μέρους διατάξεις του νόμου αυτού που προβλέπουν διαφορετικά χρόνο έναρξης της ισχύος τους δεν θίγονται.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Πηγή: ektelonistika.gr

Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με τον διοργανωτή / οδηγό

Posted By : Nick Sirigos/ 277

Οι διοργανωτές & οι οδηγοί περνούν πολύ χρόνο ψαρεύοντας και είναι συχνά αρκετά δύσκολο να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους, ειδικά αν βρίσκονται εν πλω.
Εκεί ακριβώς παρεμβαίνει η δυνατότητα της πλατφόρμας μας να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω SMS.

Μόλις γίνει η κράτηση του ταξιδιού σας (δηλαδή μόλις τακτοποιηθεί η προκαταβολή), θα έχετε αμέσα τα στοιχεία επικοινωνίας του καπετάνιου. Ο καπετάνιος θα έρθει σε επαφή μαζί σας αμέσως μετά την επιβεβαίωση της κράτησής σας για να επιβεβαιώσει τη συνάντησή σας και εν συνεχεία να προσαρμόσει το ταξίδι στις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.

Μπορώ να ενταχθώ σε μια ομάδα και να μοιραστώ την τιμή του ταξιδιού

Posted By : Nick Sirigos/ 274

Προς το παρόν, κανένας από τους ιδιοκτήτες των σκαφών με τους οποίους συνεργαζόμαστε αυτή την περίοδο δεν προσφέρει τη δυνατότητα επιμερισμού του κόστους του ταξιδιού καθώς είναι πολύ δύσκολο να οργανώσουν κάτι τέτοιο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν και είναι προφανές ότι υπάρχουν οφέλη (κατά κύριο λόγο οικονομικά) να μοιραστεί κανείς την τιμή ενός ταξιδιού, προς το παρόν εμείς εξειδικευόμαστε στο να οργανώνουμε υψηλής ποιότητας, ιδιωτικές εμπειρίες ενοικιαζόμενων σκαφών, εξασφαλίζοντας ότι κανείς από τους πελάτες μας δεν χρειάζεται να συμβιβάσει τις δικές του προτιμήσεις και επιθυμίες ως προς το ψάρεμα (ένα ατυχές, όχι όμως και ασυνήθιστο αποτέλεσμα της διοργάνωσης ταξιδιών με επιμερισμό του κόστους).

Όσον αφορά τους ψαράδες που επικοινωνούν μαζί μας ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τέτοιου είδους ταξίδια, εμείς πάντοτε τους προτείνουμε να κάνουν φιλίες με ορισμένους οπαδούς του ψαρέματος κατά τη διάρκεια των διακοπών τους έτσι ώστε να μοιραστούν μεταξύ τους το κόστος του ταξιδιού. Αυτή η στρατηγική είχε αποτελέσματα σε πολλούς πελάτες μας και είναι προτιμότερο να κάνετε πριν ένα ταξίδι, καθώς θα σας δώσει την ευκαιρία να ελέγξετε από πριν τα άτομα με τα οποία θα ψαρεύετε και να τους ενημερώσετε εκ των προτέρων για τις προτιμήσεις σας στο ψάρεμα.

Υπάρχει χρέωση κράτησης;

Posted By : Nick Sirigos/ 264

Όχι βέβαια. Δεν χρεώνουμε έξοδα κράτησης ούτε προσθέτουμε έξοδα διαχείρισης. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις η κράτησή σας μπορεί να ακυρωθεί χωρίς χρέωση αν και αυτό εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την πολιτική ακυρώσεων των ίδιων των καπετάνιων.

Με την προσωπική μας εμπειρία ως παθιασμένοι ψαράδες, κατανοούμε απόλυτα την σημασία μείωσης του κόστους κάθε αλιευτικού ταξιδιού και αντιλαμβανόμαστε ότι μια επιπλέον χρέωση σε πολλές περιπτώσεις καταλήγει να είναι υπερβολικά μεγάλη.

Οι ψαράδες, παγκοσμίως, πρέπει να εξηγήσουν στους συντρόφους τους, στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους γιατί ξοδεύουν ένα Χ ποσό για να νοικιάσουν μια αλιευτική βάρκα για μια μέρα και δεν χρειάζεται να έχουν και ένα επιπλέον κόστος το οποίο θα πρέπει να αιτιολογήσουν. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, σκόπιμα δημιουργήσαμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο με τέτοιο τρόπο που μας δίνει την ελευθερία να μην χρεώνουμε ποτέ έξοδα κράτησης ή επιπρόσθετα έξοδα στους πελάτες μας. Όλες οι τιμές που προβάλλονται στην ιστοσελίδα μας έχουν ορισθεί από τους ίδιους τους καπετάνιους και δεν έχουν περαιτέρω αυξηθεί από την FishingTrip.eu με οιονδήποτε τρόπο.

Οι τιμές που εμφανίζονται στο σύστημα κράτησης είναι τελικές, και περιλαμβάνουν όλα τα κόστη & την προμήθεια μας.

Τι συμβαίνει εάν κάποιος πελάτης δεν εμφανιστεί

Posted By : Nick Sirigos/ 265

Αν κάποιος πελάτης σας καθυστερήσει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τηλεφωνήσει, να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή να καταφθάσει σύντομα. Πολλοί πελάτες δεν έχουν πρόσβαση σε τηλέφωνο ή έχουν κάποιον εναλλακτικό τηλεφωνικό αριθμό όταν ταξιδεύουν ή ίσως αντιμετωπίζουν κάποια καθυστέρηση που θα μπορούσε να επηρεάσει την ώρα άφιξής τους.

Από τη στιγμή που αποδεχτήκατε την κράτηση και δεν ακυρώθηκε είτε από εσάς είτε από τον πελάτη, η κράτηση θεωρείται ενεργή. Εν τέλει, αν ο πελάτης αποφασίσει να την ακυρώσει ή να μην εμφανιστεί, θα αναλάβουμε εμείς την πολιτική ακυρώσεων σας. Αν δικαιούστε, η αποπληρωμή της προκαταβολής θα εκταμιευθεί κανονικά εντός 90 εργάσιμων ημερών μετά από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης.

Η ιστοσελίδα FishingTrip.eu συγκεντρώνει την επίσημη ώρα αναχώρησης από τις πληροφορίες της καταχώρισης σας (ή σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί ώρα αναχώρησης, επιλέγεται αυτόματα η 12:00 μ.μ. της ζώνης ώρας σας). Για οποιαδήποτε αλλαγή, να επιβεβαιώνετε πάντοτε τη διαδικασία αναχώρησης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) συμπεριλαμβανομένου και του FishingTrip.eu, έτσι ώστε εσείς, ο πελάτης σας και η ιστοσελίδα FishingTrip.eu να είναι πλήρως ενήμεροι σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ζήτημα.

Παρακάτω θα βρείτε κάποιους τρόπους για να επικοινωνήσετε με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας σας.

 • Καλέστε τον επισκέπτη σας στο τηλέφωνο που σας δίνεται.
 • Στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στον προσωπικό του λογαριασμό.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες πληρωμής της κράτησής σας στο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) επιβεβαίωσης κράτησης της FishingTrip.eu.

Πώς μπορώ να βρεθώ σε υψηλότερη θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης;

Posted By : Nick Sirigos/ 261

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα επηρεάσουν τη σειρά κατάταξης του σκάφους σας στην ιστοσελίδα μας. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες περιγράφονται παρακάτω.

Μέση βαθμολογία αξιολόγησης

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας κατάταξης είναι η βαθμολογία αξιολόγησης του σκάφους σας.

Ζητάμε από τους πελάτες μας να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες σας μετά από κάθε επιτυχές αλιευτικό ταξίδι σε μία κλίμακα από 1-10. Τα σκάφη με την υψηλότερη βαθμολογία κατατάσσονται υψηλότερα στα αποτελέσματα αναζήτησης όσον αφορά μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή χώρα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αρνητικές κριτικές λαμβάνουν αρνητική βαθμολογία και σας κατατάσσουν χαμηλότερα στην κατάταξη. Αν παρέχετε άριστες υπηρεσίες, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για αυτό.

Ωστόσο, θα ήταν εξαιρετικά αφελές να αμελήσετε τις αξιολογήσεις καθώς αποτελούν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για τους πελάτες. Αν οι πελάτες σας γνωρίζουν ότι θα λάβουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ένα υπέροχο αλιευτικό ταξίδι, θα αισθανθούν σίγουροι ότι τα χρήματά τους άξιζαν τον κόπο. Κι ο μόνος τρόπος για να το εξακριβώσουν, είναι να διαβάσουν κριτικές για εσάς.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την θέση κατάταξης

Αριθμός φωτογραφιών

Οι πελάτες αρέσκονται να βλέπουν φωτογραφίες του σκάφους σας. Για να σας προτρέψουμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό, επιβραβεύουμε με επιπλέον βαθμούς κατάταξης τα προφίλ με περισσότερες φωτογραφίες. Μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας. Σας συμβουλεύουμε να ανεβάσετε τουλάχιστον δύο φωτογραφίες του σκάφους σας από διαφορετική οπτική γωνία, 4 φωτογραφίες των πελατών σας εν ώρα ψαρέματος, 8 φωτογραφίες των πελατών σας με ζωντανή ψαριά και 2 με το εσωτερικό του σκάφους.

Πρωτότυπη και μοναδική περιγραφή

Να γράψετε μια μοναδική και πρωτότυπη περιγραφή μεγαλύτερη από 800 – 3000 χαρακτήρες. Το περιεχόμενο που είναι μοναδικό θα λάβει καλύτερη θέση στις αναζητήσεις και θα αυξήσει την επισκεψιμότητα του προφίλ σας.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το άρθρο μας Πώς να γράψετε μια εξαιρετική περιγραφή.

Ενημέρωση του ημερολογίου

Διατηρώντας το ημερολόγιό σας ενημερωμένο. Ένα ενημερωμένο ημερολόγιο θα επιτρέψει να κάνουν οι πελάτες άμεσα κράτηση στις διαθέσιμες ημερομηνίες και να σας απαλλάξουμε από το να απορρίψετε κρατήσεις για ημερομηνίες που είναι ήδη κλεισμένες.

Συνοψίζοντας, τα σκάφη με τις καλύτερες κριτικές, με έξυπνες και καινοτόμες πολιτικές προμήθειας και ποιοτικά προφίλ είναι αυτά που θα βρίσκονται πάντοτε σε υψηλότερη θέση κατάταξης στην ιστοσελίδα μας.

Τι συμβαίνει αν κάποιος πελάτης ακυρώσει την κράτησή του

Posted By : Nick Sirigos/ 262

Εάν ο πελάτης σας ακυρώσει την κράτηση, θα ενημερωθείτε άμεσα / αυτόματα μέσω email & sms.
Εάν δικαιούστε, η εκταμίευση της προκαταβολής θα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 90 εργάσιμων ημερών από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης του πελάτη.

Τη στιγμή της ακύρωσης, τα χρήματα επιστρέφονται αυτόματα στον πελάτη σύμφωνα με τη πολιτική ακυρώσεων.

Εμείς θα διατηρήσουμε την πολιτική ακυρώσεων της καταχώρισης σας εκτός κι αν ο λόγος της ακύρωσης σχετίζεται με ακύρωση λόγω καιρικών συνθηκών & που δεν ήταν δυνατών να επαναπρογραμματίσετε την κράτηση σε άλλη ημερομηνία.

Μάθετε περισσότερα για το τι συμβαίνει αν ο πελάτης σας δεν εμφανιστεί.
Αν ο πελάτης σας επικοινωνήσει μαζί σας με την πρόθεση να ακυρώσει μια κράτηση, αλλά δεν έχει προβεί ακόμα σε αυτή την ενέργεια, ζητήστε του να σκεφτεί το ενδεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας ή τροποποίησης της κράτησής του.

Υπάρχει κάποια χρέωση για την καταχώριση

Posted By : Nick Sirigos/ 257

Η απάντηση θα σας αρέσει!
Η καταχώριση των αλιευτικών εκδρομών σας στην ιστοσελίδα FishingTrip.eu είναι εντελώς, 100% δωρεάν.

Η ιστοσελίδα FishingTrip.eu χρεώνει μόνο μια μικρή προμήθεια για κάθε επιτυχή κράτηση που αφορά τον καπετάνιο του σκάφους. Οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό, όπως είναι η καταχώριση του σκάφους σας στην ιστοσελίδα μας, η προβολή του σε χιλιάδες κόσμο που την επισκέπτονται καθημερινά, καθώς επίσης και όλες οι καμπάνιες προώθησης που κάνουμε για τις υπηρεσίες σας είναι εντελώς δωρεάν.

Η προμήθεια μας ορίζεται με την σύμβαση που υπογράφουμε μετά από την αίτηση καταχώρισης. Η προμήθεια θα οριστεί μέσα από διάφορους παράγοντες και μπορεί να είναι από 10% έως 50% του συνολικού ποσού. Η προμήθειά μας λειτουργεί επίσης ως εγγύηση που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης με σκοπό να εξασφαλίσει ένα ταξίδι με εσάς. Το υπόλοιπο ποσό για το ταξίδι μπορεί να πληρώνεται απευθείας σε εμάς και στην συνέχεια σας τα αποδίδουμε άμεσα (σε λιγότερο από 15 ημέρες), αλλά επίσης μπορεί το υπόλοιπο ποσό να πληρώνεται απευθείας σε σάς, την ημέρα του ταξιδιού απευθείας από τον πελάτη σας. Επομένως, σας ζητάμε να μην λαμβάνετε οποιαδήποτε επιπλέον εγγύηση από τους πελάτες μας πριν την ημερομηνία του ταξιδιού τους.

Όπως προαναφέρθηκε, η προμήθειά μας λειτουργεί ως προκαταβολή εγγύησης. Σε περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει το ταξίδι και παραβεί την πολιτική ακυρώσεων, θα σας προωθήσουμε απευθείας την προμήθειά μας για αυτό το ταξίδι. Εμείς χρεώνουμε μόνο την προμήθεια για τις επιτυχείς κρατήσεις που συντονίζουμε. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από τότε που λειτουργεί η ιστοσελίδα FishingTrip.eu το ποσοστό των ακυρώσεων είναι μικρότερο από το 1% και σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτό τον ποσοστό όσο το δυνατόν χαμηλότερα.

Οι 7 καλύτερες συμβουλές για επιτυχημένη καταχώρηση

Posted By : Nick Sirigos/ 261
 1. Δημιουργήστε μια λεπτομερή και ακριβή καταχώριση

Για να δεχτείτε κρατήσεις από τουρίστες & ψαράδες που ταιριάζουν στην καταχώρισή σας, βεβαιωθείτε ότι οι λεπτομέρειες και οι παροχές της καταχώρισής σας απεικονίζουν με ακρίβεια το τι προσφέρετε και τι μοναδικό έχει η αλιευτική εκδρομή σας. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας και να λάβετε συμβουλές για το πώς να κάνετε ακόμα καλύτερη την καταχώρισή σας

 1. Ορίστε ανταγωνιστικές τιμές για να προσελκύσετε τουρίστες και να επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους.

Μπορείτε να ορίσετε τιμή ανά εκδρομή, κατ’ άτομο ή να προσθέσετε ένα σταθερό ποσό κατ’ άτομο όταν πρόκειται για πάνω από έναν ορισμένο αριθμό ατόμων.
Έχετε τον απόλυτο έλεγχο μέσω του προφίλ για το πόσο κοστίζει σε κάποιον να κάνει κράτηση σε εσάς, αρκεί το κόστος αυτό να μην είναι μεγαλύτερο από το κόστος που έχουν οι πελάτες όταν απευθύνονται απευθείας σε εσάς.

Η ιστοσελίδα FishingTrip.eu χρεώνει την προμήθεια για κάθε επιτυχή κράτηση που σας στέλνουμε (αυτή ορίζεται στην μεταξύ μας σύμβαση).
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεν χρεώνονται με κανένα επιπλέον κόστος.

 1. Δημοσιεύστε την καταχώρισή σας και κοινοποιήστε την

Όταν έχετε τονίσει όλα εκείνα τα σημεία που κάνουν την καταχώρισή σας καταπληκτική.
Η σελίδα σας θα είναι αμέσως ορατή στους επισκέπτες μόλις πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση / Δημοσίευση.

 1. Προσκαλέστε προηγούμενους πελάτες να γράψουν κριτικές για την καταχώρισή σας

Για να λάβετε καλύτερη βαθμολογία και καλύτερη θέση κατάταξης στην ιστοσελίδα FishingTrip.eu, μετά από κάθε αλιευτική εκδρομή η πλατφόρμα ζητάει ΑΥΤΟΜΑΤΑ στους πελάτες σας να αφήσουν την κριτική τους για τις υπηρεσίες που τους προσφέρατε. Διασφαλίζουμε ό,τι όλες οι αξιολογήσεις είναι γνήσιες, για αυτό όσο καλύτερα εξυπηρεσίετε τους πελάτες τόσο καλύτερα λόγια θα έχουν να γράψουν για εσάς και θα σας βοηθήσουν να έχετε ακόμα περισσότερους πελάτες..

 1. Αναρτήστε φωτογραφίες σχετικά με το ψάρεμα

Ενημερώστε την / τις εκδρομές σας με νέα στοιχεία & φωτογραφίες από τα τελευταία ψαρέματα σας.

 1. Απαντήστε άμεσα στα αιτήματα κρατήσεων

Είναι σημαντικό να απαντάτε στα ερωτήματα και τα αιτήματα κρατήσεων εντός 24 ωρών, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να προγραμματίζουν τα σχέδια τους σχετικά με το ταξίδι. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την κράτηση εντός 3 ημερών αυτόματα διαγράφεται !

 1. Τηρήστε τις δεσμεύσεις σας στους πελάτες σας και αποφύγετε τις ακυρώσεις

Όταν επιβεβαιώνετε μια κράτηση, θυμηθείτε ότι ο επισκέπτης της ιστοσελίδας βασίζεται πάνω σας. Οι ακυρώσεις προκαλούν πραγματικά αναστάτωση στους επισκέπτες αλλά γνωρίζουμε ότι κάποιες φορές ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Σε αυτή την περίπτωση, η ασφάλεια είναι το κύριο μέλημά μας, και για αυτό υπάρχει δυνατότητα στην πλατφόρμα να αλλάξετε την ημερομηνία της κράτησης.

Τι συμβαίνει αν κάποιος πελάτης ακυρώσει την κράτησή του

Posted By : Nick Sirigos/ 258

Εάν ο πελάτης σας ακυρώσει την κράτηση, θα ενημερωθείτε άμεσα με email / SMS μέσω της ιστοσελίδας FishingTrip.eu
Εάν δικαιούστε, η εκταμίευση της προκαταβολής θα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 40 εργάσιμων ημερών από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης του πελάτη.

Τη στιγμή της ακύρωσης, τα χρήματα επιστρέφονται αυτόματα στον πελάτη σύμφωνα με τη δική σας πολιτική ακυρώσεων.

Εμείς θα διατηρήσουμε την πολιτική ακυρώσεων της καταχώρησης σας εκτός κι αν ο λόγος της ακύρωσης σχετίζεται με ακύρωση λόγω καιρικών συνθηκών και που δεν μπορέσατε να μεταφέρετε την αλιευτική εκδρομή σε άλλη ημερομηνία.

Μάθετε περισσότερα για το τι συμβαίνει αν ο πελάτης σας δεν εμφανιστεί.
Αν ο πελάτης σας επικοινωνήσει μαζί σας με την πρόθεση να ακυρώσει μια κράτηση, αλλά δεν έχει προβεί ακόμα σε αυτή την ενέργεια, ζητήστε του να σκεφτεί το ενδεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας ή τροποποίησης της κράτησής του μέσω του online συστήματος διαχείρισης κρατήσεων booking.fishingtrip.eu